№371 від 03.10.2018 Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району

УКРАЇНА

Рокитнівська районна рада

Рівненської області

Сьоме скликання

(двадцять сьома сесія)

 

 

РІШЕННЯ

 

 

03 жовтня 2018 року                                                                                                                                                                      № 371

 

 

Про внесення змін до Положення

про конкурс на посаду керівника

закладу загальної середньої освіти

спільної власності територіальних

громад сіл, селищ Рокитнівського району

 

Відповідно до Законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», враховуючи Типове положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 №291 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 16.04.2018 №454/31906, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

вирішила:

  1. 1. Внести зміни до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району, затвердженого рішенням районної ради від 12.07.2018 №354, а саме:

1) змінити пункт 5 Положення, виклавши його в наступній редакції:

      «5. Для проведення конкурсу голова районної ради шляхом видання відповідного розпорядження затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту».

      Про необхідність визначення кандидатів до конкурсної комісії від трудового колективу і громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) для проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти голова районної ради не пізніше ніж за десять робочих днів до оголошення конкурсу письмово попереджає керівників відповідних закладів про забезпечення умов для діяльності органів самоврядування закладу освіти, а саме для проведення загальних зборів для визначення кандидатів до конкурсної комісії. Про дату, час та місце проведення загальних зборів громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти, трудового колективу і громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) організатори зборів не пізніше ніж за три робочих дні до проведення зборів повідомляють Рокитнівську районну раду.

      Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить 8 осіб.

До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості (по дві особи):
- представники районної ради, які обрані на підставі рішення районної ради;

- представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

- представники громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) відповідного закладу, обрані на загальних зборах об’єднання;

- представники громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці, обрані на загальних зборах об’єднання.

      Персональний склад конкурсної комісії затверджується головою районної ради на підставі:

– рішення районної ради щодо представників від Рокитнівської районної ради;

  • протоколу загальних зборів трудового колективу;

– протоколу загальних зборів громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) відповідного закладу;

– протоколу загальних зборів громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

      Представники Рокитнівської районної ради входять до складу комісії на постійній основі на посадах голови комісії та секретаря комісії, а представники трудового колективу, громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти і громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) залучаються до її складу для кожного закладу окремо.

      Повноваження члена конкурсної комісії припиняються рішенням голови районної ради у разі, коли ним пропущено без поважних причин два або більше засідань конкурсної комісії підряд. Поважними причинами відсутності члена конкурсної комісії на її засіданні є відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка.

      Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу, окрім випадку рівного розподілу голосів, коли вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

      У разі відсутності на засіданні комісії голови його обов’язки виконує секретар комісії. Якщо на засіданні комісії відсутні голова і секретар комісії, обов’язки голови та секретаря виконують члени комісії, обрані на її засіданні.

      Голова комісії головує на засіданнях комісії, здійснює керівництво діяльністю комісії, визначає порядок її роботи. Секретар комісії забезпечує ведення та оформлення протоколів засідання комісії.

      Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті районної ради впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

      Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

      До участі у роботікомісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти».

      2) змінити пункт 9 Положення, виклавши його в наступній редакції:

      «9. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

-перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р у формі відповідей на тестові питання;

-перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

-публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

      Перелік тестових питань та форма перевірки знання законодавства, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються у додатку №1 до цього Положення та оприлюднюються на веб-сайті районної ради. Ситуаційні завдання визначаються та затверджуються головою районної ради.

      Порядок проведення іспиту, проведення презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та відбору кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти визначаються у додатку №2 до цього Положення та оприлюднюються на веб-сайті районної ради.

      Районна рада зобов’язана забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

      Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення».

3) додаток №1 до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району доповнити наступним текстом:

«Перевірка знань законодавства по тестових питаннях проводиться у письмовій формі одночасно для всіх кандидатів на заміщення вакантної посади.

 

ЗРАЗОК

ситуаційного завдання для перевірки професійних компетентностей кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району

До Вас, як до керівника закладу загальної середньої освіти, звернулися батьки з метою зарахування дитини у заклад освіти, керівником якого Ви є.

Опишіть алгоритм зарахування дитини у заклад. Зазначте, чи може керівник закладу відмовити у зарахуванні та на яких підставах.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання перевірки знань законодавства по тестових питанняхта перевірки знань професійних компетентностей кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань проводиться в балах.

За кожну правильну відповідь по тестових питаннях виставляється один бал, за неправильну – нуль балів. Максимальна сума балів за вирішення тестових питань – 100 балів.

За кожну правильну відповідь при перевірці знань кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань виставляється п’ять балів, за неправильну – нуль балів. Максимальна сума балів за вирішення ситуаційних завдань – 15 балів.

За результатами презентації та відповідей на поставлені питання виставляються бали від одного до п’яти. Максимальна сума балів за презентацію та відповіді на поставлені питання – 5 балів.

Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у зведену екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку №2 до цього Положення».

         4) додаток №2 до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району затвердити в наступній редакції:

 

ПОРЯДОК

 проведення іспиту, проведення презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та визначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

  1. 1. Порядок проведення іспиту перевірки знань законодавства по тестових питаннях та перевірки знань професійних компетентностей кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань

1.1. Виконавчий апарат районної ради за погодженням із головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення. Іспит, як правило, проходить в сесійній залі районної ради. Один день роботи конкурсної комісії відводиться для відповідей на тестові питання. Ще  один день (або два – за рішенням членів конкурсної  комісії) відводиться для перевірки знань професійних компетентностей кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань та для відкритої публічної презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та відповідей на запитання членів конкурсної комісії. Виконавчий апарат районної ради забезпечує відеофіксацію проведення іспиту.

1.2. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки. Іспит проходить одночасно для всіх кандидатів на заміщення однієї вакантної посади.

         1.3. Організаційна підготовка до іспиту:

         1) Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту одночасно з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад. Перед проходженням іспиту кожен кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

         2) Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

3) До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

1.4. Складання іспиту:

1) Під час підготовки відповідей на тестові питання та при перевірці знань за результатами розгляду ситуаційних завдань мають бути присутніми не менше п’яти членів конкурсної комісії.

2) Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, у якому складається іспит, до його закінчення.

3) Під час проведення тестування кандидати одержують бланки запитань та варіантів відповідей. Кожне питання передбачає чотири варіанти відповідей, одна з яких є правильною. Виконавчим апаратом районної ради нумерація варіантів відповідей перед кожним тестуванням змінюється місцями. При перевірці знань кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань кандидат дає письмову відповідь на поставлене завдання.

4)При підготовці відповідей на тестові питання та при перевірці знань кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом Рокитнівської районної ради. На кожному аркуші обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

5) Іспит по перевірці знань кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань складається державною мовою письмово за екзаменаційними білетами. Із затверджених головою районної ради 15 ситуативних завдань кожний кандидат отримує три завдання, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

         6) Час для підготовки відповіді на тестові питання має становити не більше трьох годин. Час для перевірки знань кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завданьмає становити не більше 60 хвилин.

7) Під час проведення тестування та розв’язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими засобами для знаходження відповідей, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що голова комісії складає акт за підписом голови і секретаря комісії (якщо зазначені порушення були, а кандидат не був відсторонений від подальшого проходження конкурсу, це дає право іншим кандидатам оскаржувати рішення комісії по визначенню переможця конкурсу, наслідком чого може стати скасування результатів конкурсу).

         1.5. Оцінювання кандидатів та підбиття підсумків іспиту:

1) Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Члени конкурсної комісії затверджують спільне рішення щодо кількості балів при перевірці відповідей на тестові питання та при перевірці знань професійних компетентностей кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань.

2) Підбиття підсумку оцінювання здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість встановленої форми. Оцінювання кандидатів здійснюється членами конкурсної комісії в той же день, коли відбувається іспит.

3) Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у виконавчому апараті районної ради.

4) Кандидати, які набрали загальну суму балів при перевірці знань законодавства по тестових питаннях менше 50 балів, вважаються такими, що не склали іспит та не можуть бути рекомендованими конкурсною комісією для призначення на посаду. Такі кандидати не допускаються до наступного етапу - оцінювання професійних компетентностей кандидатів за результатами розв’язання ситуаційних завдань.

5) Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів при оцінюванні професійних компетентностей кандидатів за результатами розв’язання ситуаційних завдань, не можуть бути рекомендованими конкурсною комісією для призначення на посаду. Такі кандидати не допускаються до наступного етапу - презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

  1. 2. Порядок проведення презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації та оцінювання презентації.

      2.1. Відкрита публічна презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти перед конкурсною комісією здійснюється особисто конкурсантом  у спосіб, який визначає сам конкурсант. Час, який відводиться кожному конкурсанту для презентації, не може бути більшим 60 хвилин. За рішенням конкурсної комісії його може бути продовжено ще до 10 хвилин.

      2.2. Оцінювання кандидатів за результатами публічної презентації здійснюється після надання кандидатом відповідей щодо проведеної презентації (кількість запитань щодо проведеної презентації має бути не більше двох від кожного члена комісії).

      Результати проведення співбесіди відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та повідомляються кандидатам.

  1. 3. Підбиття підсумків конкурсу посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району

3.1. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту перевірки знань законодавства по тестових питаннях та перевірки знань за результатами розгляду ситуаційних завдань, презентації та відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації, на своєму засіданні визначає переможця конкурсу, яким є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів у зведеній екзаменаційній відомості, форма якої наведена нижче. Максимальна загальна кількість балів – 120 балів. У випадку рівної кількості балів двох або більше кандидатів рішення про визначення переможця приймається голосуванням членів конкурсної комісії.

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Види оцінювання

Кількість балів

Загальна кількість балів

 

Тестові питання

   

Ситуаційні завдання

 

Презентація

 

      3.2. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові районної ради не пізніше, ніж через три робочих дні після визначення переможця.

      3.3. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення. Кожен кандидат може надати обгрунтовані заперечення щодо висновку комісії до районної ради не пізніше, ніж через три робочих дні з дати його отримання. Про результати розгляду скарги районна рада повідомляє учасника конкурсу, який подав скаргу, не пізніше 5 календарних днів з дня надходження скарги та в разі встановлення факту порушення направляє конкурсній комісії обов’язкову для виконання вимогу про скасування результатів конкурсу».

  1. 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, духовності, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, у справах молоді, ветеранів, інвалідів (Смик Л.М.)

Голова районної ради                                                                                                                                              А. Кінчур

ОГОЛОШЕННЯ, АНОНСИ ПОДІЙ

Календар публікацій

Червень 2019
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

      

Авторські права 2016-2018, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені.

Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι