№554 від 19.06.2020 Про деякі питання проведення конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району

УКРАЇНА

Рокитнівська районна рада

Сьоме скликання

(п’ятдесят перша (позачергова) сесія)

 

 

РІШЕННЯ

від 19 червня 2020 року                                                                               № 554

 

 

Про деякі питання проведення конкурсів

на посади керівників закладів загальної

середньої освіти, що є об’єктами спільної

власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району

 

          З метою врегулювання окремих питань проведення конкурсів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району, на підставі частини  2 статті 37 та частини 1 статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

 вирішила:

 1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району, що додається.
 2. Визнати такими, що втратили чинність:

2.1. Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району, затверджене рішенням районної ради від 12.07.2018 № 354 (зі змінами згідно рішень районної ради від 03.10.2018 №371, 24.12.2018 №399, 15.02.2019 №421).

2.2. Рішення Рокитнівської районної ради від 03 жовтня 2018 року № 372 «Про обрання представників районної ради до складу конкурсної комісії з відбору керівників закладів загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району».

 1. Голові районної ради прийняти відповідні розпорядження про проведення конкурсу на вакантну посаду директора Сновидовицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, духовності, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, у справах молоді, ветеранів, інвалідів (Смик Л.М.).

 

Заступник голови районної ради                                              Світлана ПАХНЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Рокитнівської районної ради

від 19.06.2020 № 554

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району

 1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району.
 2. Конкурс складається з таких етапів:

1)прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3)прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4)перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

 1. Рішення про проведення конкурсу приймає голова районної ради шляхом видання відповідного розпорядження:
 • одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
  • не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
  • не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.
 1. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті районної ради та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:
  • найменування і місцезнаходження закладу;
  • найменування посади та умови оплати праці;
  • кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
  • вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;
  • дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;
  • прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та особи, яка уповноважена приймати документи для участі у конкурсі.
 2. Для проведення конкурсів голова районної ради шляхом видання відповідного розпорядження затверджує склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту».

Конкурсна комісія діє на постійній основі.

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить 6 осіб.

До складу конкурсної комісії входять:

 • депутати Рокитнівської районної ради (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи), у кількості 2 осіб;
 • представники Рокитнівської районної державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці), у кількості 2 осіб;
 • представники інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

Склад конкурсної комісії затверджується головою районної ради на підставі:

 • рішення районної ради щодо представників від Рокитнівської районної ради;
 • офіційних листів від Рокитнівської районної державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти, інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо). У випадку надходження від вказаних суб’єктівбільшої кількості кандидатур у конкурсну комісію ніж вказано у даному положенні, їх відбір здійснюється на розсуд голови районної ради.

До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

 • визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
 • має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 • відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

Члени конкурсної комісії зобов’язані:

 • брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;
 • заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених Законом України «Про повну загальну середню освіту», що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті районної ради протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

Голова та секретар конкурсної комісії обираються з числа її членів на першому засіданні комісії.

 1. Для участі у конкурсі подають такі документи:
  • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
  • копія паспорта громадянина України;
  • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
  • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
  • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
  • довідка про відсутність судимості;
  • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
  • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) особі, яка уповноважена приймати документи для участі у конкурсі, у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 1. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:
  • перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;
  • приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;
  • оприлюднює на веб-сайті районної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

 • не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
 • подали не всі документи, визначені Законом України «Про повну загальну середню освіту», для участі в конкурсі;
 • подали документи після завершення строку їх подання.
 1. Рокитнівська районнарада зобов’язана організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.
 2. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
  • перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
  • перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
  • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Перевірка знання законодавства кандидатів здійснюється у формі письмового тестування.

Зразок ситуаційного завдання та критерії його оцінювання визначаються у додатку 1 до цього Положення та оприлюднюються на веб-сайті районної ради. Критерії оцінювання тестувань і презентації перспективного плану розвитку закладу визначаються конкурсною комісією.

Порядок проведення іспиту, проведення презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та визначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти визначаються у додатку 2 до цього Положення.

Районна рада зобов’язана забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

 1. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті районної ради.

Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

 1. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:
  • відсутні заяви про участь у конкурсі;
  • до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
  • жодного із кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

 У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

У разі, якщо кандидат у результаті письмового тестування та/або у результаті оцінювання вирішення ситуаційного завдання та/або презентації перспективного плану розвитку закладу виявив недостатній рівень знань відповідного законодавства України, професійної компетентності, які необхідні для виконання посадових обов’язків, конкурсна комісія має право не визначати кандидата переможцем конкурсу.

 1. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про визначення переможця конкурсу конкурсна комісія надає голові Рокитнівської районної ради відповідний протокол щодо визначення переможця конкурсу. Голова Рокитнівської районної ради призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт) у встановленому законодавством порядку.

Додаток 1 до Положення

про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району

ЗРАЗОК

ситуаційного завдання для перевірки професійних компетентностей претендентів на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району

              До Вас, як до керівника закладу загальної середньої освіти звернулися батьки з метою зарахування дитини у заклад освіти, керівником якого Ви є.

               Опишіть алгоритм зарахування дитини у заклад. Зазначте, чи може керівник закладу відмовити у зарахуванні, та на яких підставах.

КРИТЕРІЇ

оцінювання ситуаційного завдання

                 Під час оцінювання професійних компетентностей кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання виставляються бали від одного до восьми.

Додаток 2 до Положення

про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району

 

ПОРЯДОК

 проведення іспиту, проведення презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та визначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

 1. Порядок проведення іспиту перевірки знань законодавства по тестових питаннях та перевірки знань професійних компетентностей кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань

1.1. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення першого засідання комісії. Виконавчий апарат районної ради за погодженням із головою конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час його проведення. Іспит, як правило, проходить в сесійній залі районної ради. Конкурсна комісія приймає рішення про дату, час та місце засідань комісії для проведення перевірки знань законодавства по тестових питаннях та перевірки знань професійних компетентностей кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань, проведення презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та відбору кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти. Виконавчий апарат районної ради забезпечує організацію роботи комісії та відеофіксацію проведення іспиту

1.2. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки. Іспит проходить одночасно для всіх кандидатів на заміщення однієї вакантної посади.

1.3. Організаційна підготовка до іспиту:

1) Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту одночасно з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад. Перед проходженням іспиту кожен кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

2) Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

3) До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

1.4. Складання іспиту:

1) Під час підготовки відповідей на тестові питання та при перевірці знань за результатами розгляду ситуаційних завдань мають бути присутніми не менше чотирьох членів конкурсної комісії.

2) Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, у якому складається іспит, до його закінчення.

3) Під час проведення тестування кандидати одержують бланки запитань та варіантів відповідей. Виконавчим апаратом районної ради нумерація варіантів відповідей перед кожним тестуванням може змінюватися місцями. При перевірці знань кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань кандидат дає письмову відповідь на поставлене завдання.

4) При підготовці відповідей на тестові питання та при перевірці знань кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом Рокитнівської районної ради. На кожному аркуші обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

5) Іспит по перевірці знань кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань складається державною мовою письмово за екзаменаційними білетами.

6) Час для підготовки відповіді на тестові питання має становити не більше трьох годин. Час для перевірки знань кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань має становити не більше 60 хвилин.

7) Під час проведення тестування та розв’язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими засобами для знаходження відповідей, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що голова комісії складає акт за підписом голови і секретаря комісії (якщо зазначені порушення були, а кандидат не був відсторонений від подальшого проходження конкурсу, це дає право іншим кандидатам оскаржувати рішення комісії по визначенню переможця конкурсу, наслідком чого може стати скасування результатів конкурсу).

1.5. Оцінювання кандидатів та підбиття підсумків іспиту:

1) Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Члени конкурсної комісії затверджують спільне рішення щодо кількості балів при перевірці відповідей на тестові питання та при перевірці знань професійних компетентностей кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань.

2) Підбиття підсумку оцінювання здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість встановленої форми. Оцінювання кандидатів здійснюється членами конкурсної комісії в той же день, коли відбувається іспит.

3) Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у виконавчому апараті районної ради.

4) Кандидати, які набрали загальну суму балів при перевірці знань законодавства по тестових питаннях менше 50 відсотків правильних відповідей, вважаються такими, що не склали іспит та не можуть бути рекомендованими конкурсною комісією для призначення на посаду. Такі кандидати не допускаються до наступного етапу – оцінювання професійних компетентностей кандидатів за результатами розв’язання ситуаційних завдань.

5) Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів при оцінюванні професійних компетентностей кандидатів за результатами розв’язання ситуаційних завдань, не можуть бути рекомендованими конкурсною комісією для призначення на посаду. Такі кандидати не допускаються до наступного етапу – презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

 

 1. Порядок проведення презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації та оцінювання презентації.

2.1. Відкрита публічна презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти перед конкурсною комісією здійснюється особисто конкурсантом  у спосіб, який визначає сам конкурсант. Час, який відводиться кожному конкурсанту для презентації, не може бути більшим 60 хвилин. За рішенням конкурсної комісії його може бути продовжено ще до 10 хвилин.

2.2. Оцінювання кандидатів за результатами публічної презентації здійснюється після надання кандидатом відповідей щодо проведеної презентації (кількість запитань щодо проведеної презентації має бути не більше двох від кожного члена комісії).

Результати проведення співбесіди відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та повідомляються кандидатам.

3. Підбиття підсумків конкурсу посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району

3.1. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту перевірки знань законодавства по тестових питаннях та перевірки знань за результатами розгляду ситуаційних завдань, презентації та відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації, на своєму засіданні визначає переможця конкурсу, яким є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів у зведеній екзаменаційній відомості, форма якої наведена нижче. У випадку рівної кількості балів двох або більше кандидатів рішення про визначення переможця приймається голосуванням членів конкурсної комісії.

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Види оцінювання

Кількість балів

Загальна кількість балів

Кандидат 1

Тестові питання

   
 

Ситуаційні завдання

   
 

Презентація

   

Кандидат 2

     

2.2. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові районної ради не пізніше, ніж через два робочих дні після визначення переможця. Протоколи конкурсної комісії зберігаються в районній раді не менше одного року з дня  визначення переможця.

3.3. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу в день його закінчення із зазначенням факту повідомлення учасників про результат конкурсу відповідним записом у протоколі. У випадку, якщо учасник конкурсу залишив засідання конкурсної комісії без поважних причин, не пройшовши всі етапи конкурсу, вважати його таким, що добровільно припинив участь у конкурсі із зазначенням даного факту відповідним записом у протоколі

 

Календар публікацій

Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι