№564 від 25.08.2020 Про перейменування Рокитнівського районного методичного кабінету у КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» та організацію його діяльності

УКРАЇНА

Рокитнівська районна рада

Сьоме скликання

(п’ятдесят друга сесія)

 

 РІШЕННЯ

 

від 25 серпня 2020 року                                                                              № 564

Про перейменування Рокитнівського

районного методичного кабінету у КЗ

«Рокитнівський центр професійного

розвитку педагогічних працівників»

та організацію його діяльності

                                                                                               

        Враховуючи подання Рокитнівської РДА від 14.08.2020 № 2664/02-23/20, відповідно до статей 104, 105, 106, 108 Цивільного кодексу України,  Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про повну загальну середню освіту", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", з метою утворення центрів професійного розвитку педагогічних працівників, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

в и р і ш и л а : 

 • Перейменувати Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради Рівненської області, юридична адреса: вулиця Незалежності, будинок 13, селище міського типу Рокитне, Рокитнівський район, Рівненська область, 34200 (код ЄДРПОУ 37587526) (далі – Рокитнівський районний методичний кабінет), у Комунальний заклад «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рокитнівської районної ради (далі – КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»).
 • Внести зміни до статуту КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників», затвердивши його у новій редакції, що додається.
 • Затвердити структуру та граничну чисельність КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»(додаток 1).
 • Затвердити Положення про конкурс на посаду директора КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» (додаток 2).
 • Затвердити Положення про конкурс на посади педагогічних працівників КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» (додаток 3).
 • Уповноважити Сулковську Людмилу Володимирівну вчинити необхідні дії згідно чинного законодавства для проведення державної реєстрації змін до установчих документах.
 • Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань комунальної власності, економічного розвитку галузей народного господарства (Рудницький В. А.); з питань освіти, культури, духовності, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, у справах молоді, ветеранів, інвалідів (Смик Л. М.).

 

Голова районної ради                                                    Анатолій КІНЧУР

 

Додаток 1

до рішення районної ради 

від 25.08. 2020 р. № 564

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «РОКИТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рокитнівської районної ради (далі – КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників») є комунальнимзакладом, який відповідно до чинного законодавства сприяє професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів (далі – педагогічні працівники).

КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» створений рішенням  Рокитнівської районної ради, на базі майна комунальної установи Рокитнівського районного методичного кабінету Рокитнівської районної ради.

1.2.Засновником КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» є Рокитнівська районна рада (далі - засновник), яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району.

Засновник здійснює фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, транспортні засоби, встановлює їх статус.

1.3. КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»підпорядковується засновнику з усіх питань діяльності.

1.4. У своїй діяльності КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Рокитнівської районної ради, розпорядженнями голови Рокитнівської районної ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.5. Повне найменування:  Комунальнийзаклад «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рокитнівської районної ради.

1.6.  Скорочене найменування: КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників».

1.7. Місцезнаходження: вулиця Незалежності, будинок 13, селище міського типу Рокитне, Рокитнівський район, Рівненська область, 34200.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА СТРУКТУРА

КЗ «РОКИТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»

2.1. КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» є установою в галузі освіти, самостійним неприбутковим суб'єктом некомерційного господарювання.

2.2. КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» є бюджетною установою.

2.3. КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»є юридичною особою з дня її державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в територіальних органах Державної казначейства,  печатку  та фірмові бланки зі своїм найменуванням.

2.4. КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

2.5. КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»має право укладати договори, набувати майнові і особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем в суді.

2.6.  КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» обслуговує  заклади дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів Рокитнівського району (далі - заклади освіти), які є у підпорядкуванні Рокитнівської районної ради та на договірних умовах комунальні заклади освіти об’єднаних територіальних громад (далі - ОТГ).

2.7. Структура та гранична чисельність КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»та зміни до неї,  затверджується засновником.

3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

ТА ФУНКЦІЇ КЗ «РОКИТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО

РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»

3.1. КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»сприяє професійному розвитку педагогічних працівників з метою вдосконалення організації відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних, керівних працівників закладів освіти району та ОТГ, розвиток їхньої  творчої ініціативи у міжкурсовий період.

3.2. Організація     діяльності  КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» ґрунтується на принципах:

-  демократизму і гуманізму;

- рівності умов   для  кожного  педагогічного  працівника  щодо повної реалізації його  духовного,  творчого  та  інтелектуального потенціалу;

-  безперервності фахового вдосконалення;

- науковості, гнучкості  і  прогностичності  з педагогічними кадрами;

- незалежності від політичних партій,  громадських і релігійних організацій.

3.3. Функції КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»:

3.3.1. Цільові:

- прогностична - враховує перспективи розвитку освітньої галузі і  спрямована  на використання  в  педагогічній практиці сучасних  психолого-педагогічних   досягнень   та    інноваційних технологій;

-  компенсаторна - передбачає надання  педагогічним  працівникам інформації,  яка  не  була  отримана  ними  під час здобуття вищої педагогічної освіти;

-  інформаційно-коригувальна -    спрямована   на   корекцію   й оновлення  інформації,  яка постійно  змінюється   у   результаті розвитку   науки   та   впровадження   інформаційно-комунікаційних технологій.

 3.3.2. Організаційні:

 • трансформаційна – відбір і опрацювання  сучасних  досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх  трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;
 • діагностична -  систематичний  моніторинг освітнього процесу, а також професійного рівня  педагогічних працівників;
 • моделююча -  моделювання  змісту,  форм  і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;
 • інформаційно-аналітична -     вивчення     й     узагальнення перспективного педагогічного  досвіду  для  його  застосування  у освітньому  процесі  та  удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;
 • організаційно-координувальна – координація діяльності професійних спільнот педагогів району, ОТГ, навчальних закладів;
 • соціальна -  створення  належного   психологічного   клімату, надання психологічної підтримки педагогічним працівникам закладівосвіти району, ОТГ.

4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАВДАННЯ КЗ «РОКИТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»

4.1. Діяльність КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»здійснюється за такими основними напрямами:

4.1.1. консультування педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів;

4.1.2. трансформування наукових   ідей   у   педагогічну   практику, консультативна підтримка  інноваційної  діяльності  в  освітній галузі,  наукові пошуки та експериментальна робота,  яку проводять  педагогічні працівники закладів освіти району, ОТГ;

4.1.3. інформаційно-консультативний супровід    закладів  освіти і педагогічних працівників; консультування педагогічних  працівників  з проблем сучасного розвитку освіти, організації   освітнього    процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

4.1.4. організаційно-консультативна підтримка діяльності та підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників закладів освіти Рокитнівського району та ОТГ.

4.2. Основними  завданнями  діяльності КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»є:

4.2.1. узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників;

4.2.2. координація діяльності професійних спільнот педагогічних працівників;

4.2.3. формування та оприлюднення на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників;

4.2.4. надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

4.2.5. організація та консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:

 - планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;

 - проведення супервізії;

 - розроблення документів закладу освіти;

 - особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;

 - впровадження компетентісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

4.3. КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» планує свою діяльність відповідно до стратегії розвитку закладу, яку затверджує засновник, виходячи із завдань, передбачених цим Статутом, наявності власних можливостей, матеріальних і фінансових ресурсів.

Головною формою планування та організації діяльності КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»є власне стратегія розвитку, річні і поточні плани роботи. Річний план роботи затверджується  директором  КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників».

4.4. КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»у процесі реалізації покладених на нього  завдань взаємодіє з  науково-педагогічними працівникамиРівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, іншими науковими установами, обласним центром практичної   психології   і соціальної  роботи;  вищими навчальними закладами,   творчими спілками,   громадськими   установами   та організаціями тощо.

4.5. Для вирішення актуальних проблем освітнього процесу при  КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» можуть створюватися різноманітні професійні спільнотипедагогічних працівників як форми консультативної роботи в районі, ОТГ.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  КЗ «РОКИТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»

5.1. КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» має право:

-  затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку, регламент роботи КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»;

- планувати  інформаційно-консультативну, організаційну та господарську діяльність, самостійно визначати зміст та конкретні форми своєї роботи відповідно до мети та завдань, що вказані у цьому Статуті;

- самостійно визначати в межах своєї компетенції взаємовідносини з юридичними та фізичними особами, зарубіжними партнерами;

-  організовувати у встановленому порядку різноманітні професійні спільнотипедагогічних працівниківі брати у них участь;

-  здійснювати у встановленому чинним законодавством порядку співробітництво з науковими  центрами області, іншими установами і організаціями, здійснювати  обмін та взаємне стажування працівників,  брати участь у міжнародних заходах;

- укладати угоди про співпрацю та реалізацію спільних програм і проектів, установлювати прямі зв'язки з партнерами за кордоном, міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн у встановленому чинним законодавством порядку;

-  здійснювати некомерційну господарську діяльність, відкривати в порядку, визначеному законодавством, рахунки в установах банків;

-  здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання завдань цього Статуту, яка не суперечить діючому законодавству  України.

5.2. КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»зобов’язаний:

- планувати, організовувати роботу відповідно до положень Конституції України, Господарського та Цивільного кодексів України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України; нормативних  документів Міністерства освіти і науки України, рішень Рокитнівської районної ради, інших нормативно-правових актів;

- звітувати перед засновником у порядку, передбаченому чинним законодавством;

- забезпечувати цільове використання закріпленого за  КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»майна  та виділених бюджетних коштів;

- забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом, в обсягах та якості, що відповідають напрямкам діяльності та укладеним  договорам;

- створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальних  норм, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

- здійснювати заходи з удосконалення організації роботи;

- здійснювати заходи з удосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи  КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників», забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками.

6. УПРАВЛІННЯ КЗ «РОКИТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»

ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

6.1.Безпосереднє керівництво діяльністю КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» здійснює його директор, який призначається на посаду засновником за результатами конкурсу та звільняється ним з посади.

6.2.На посади директора, інших педагогічних працівників КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та які пройшли конкурсний відбір і визнані переможцями конкурсу відповідно до Положень, затверджених засновником КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників».

6.3. Директор КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»в межах повноважень:

6.3.1. розробляє стратегію розвитку КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» та подає на затвердження засновнику;

6.3.2. затверджує план діяльності КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» та організовує його роботу відповідно до стратегії, подає засновнику пропозиції щодо штатного розпису та кошторису центру;

6.3.3. призначає на посаду працівників КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників», звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників, заохочує працівників КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» і накладає на них дисциплінарні стягнення;

6.3.4. залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів відповідно до своєї компетенції;

6.3.5. створює належні умови для ефективної роботи працівників КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників», підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня;

6.3.6. видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;

6.3.7. використовує в установленому засновником порядку майно КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» та його кошти, укладає цивільно-правові договори;

6.3.8. забезпечує ефективність використання майна КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»;

6.3.9. забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»;

6.3.10. діє від імені КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» без довіреності;

6.3.11. може вносити засновнику пропозиції щодо вдосконалення діяльності КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»;

6.3.12. подає засновнику річний звіт про виконання стратегії розвитку КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників».

Обов’язки директора та інших працівників КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» визначаються законодавством, їх посадовими інструкціями.

6.4.Трудовий колектив КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» складають його працівники, які беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору.

6.5.Органом самоврядування трудового колективу є загальні збори трудового колективу КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників».

6.6.До компетенції зборів трудового колективу відносяться:

- розгляд та затвердження проектів колективного договору, звітів про його виконання;

- погодження правил внутрішнього трудового розпорядку;

-розгляд результатів роботи трудового колективу за рік, обговорення інших важливих питань діяльності КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників».

6.7.Збори трудового колективу проводяться в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Про їх проведення члени трудового колективу сповіщаються усними чи письмовими повідомленнями. Позачергові загальні збори скликаються трудовим колективом КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»,якщо цього вимагають інтереси колективу.

6.8.Ініціатором скликання загальних зборів трудового колективу може виступати засновник.

6.9.Загальні збори трудового колективу можуть бути скликані на вимогу 2/3 штатного списку трудового колективу КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників».

6.10.Загальні збори трудового колективу визнаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 2/3 штатного списку членів трудового колективу КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників». Рішення приймають більшістю голосів присутніх.

6.11.Відповідно до покладених на КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»завдань працівники мають право одержувати від закладів освіти  району  та ОТГ необхідні матеріали для виконання функцій відповідно до вимог цього Статуту;

6.12.Працівники КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» зобов´язані дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку та сумлінно виконувати обов´язки визначені в посадових інструкціях.

7. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЗ «РОКИТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»

7.1.Фінансова діяльність та господарське забезпечення діяльності КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» здійснюється на підставі власного кошторису. Джерелами формування кошторису КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»є кошти районного бюджету та спеціального фонду.

7.2. КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»має право:

- розвивати власну матеріальну базу;

- бути користувачем рухомого і нерухомого майна, розпоряджатися майном в межах чинного законодавства;

- мати у своєму розпорядженні автотранспортні засоби;

- виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

7.3. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами України.

8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КЗ «РОКИТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»

8.1.Матеріально-технічна база КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»включає: основні фонди та обігові кошти, інші матеріальні і нематеріальні активи, цінності, вартість яких відображається в балансі закладу.

8.2.Доходи (прибутки) КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених даним Статутом та чинним законодавством.

8.3. Відчуження КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»основних засобів, списання, передача в оренду належне йому на праві оперативного управління майно здійснюються у встановленому чинним законодавством порядку тільки за рішенням засновника.

8.4.Збитки завдані КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними і фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства України.

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ КЗ «РОКИТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»

9.1.Припинення діяльності КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»здійснюється шляхом  реорганізації  або ліквідації.

9.2.Реорганізація та ліквідація КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»може здійснюватися:

-  за рішенням засновника;

-  на підставі рішення суду;

-  в інших випадках, передбачених діючим законодавством України.

9.3.У випадку реорганізації КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»його майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

9.4.Ліквідація КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»проводиться ліквідаційною комісією, яка створюється засновником  або за рішенням суду - згідно з діючим законодавством.

9.5.У разі припинення КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу відповідного бюджету.

9.6.Ліквідація КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»вважається завершеною, якщо припинила свою діяльність з моменту внесення запису про це до єдиного державного реєстру.

9.7.При реорганізації і ліквідації КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників», які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1.Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його державної реєстрації.

10.2. Статут, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням засновника і підлягають реєстрації в установленому порядку.

Зміни і доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно до запису у єдиному державному реєстрі.

10.3.Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Заступник голови районної ради                                        Світлана ПАХНЮК

 

Додаток 1

до рішення районної ради 

від 25.08. 2020 р.№ __

СТРУКТУРА  ТА ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ

КЗ «РОКИТНІВСЬКИЙ ЦЕНТРПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»

№ п/п

Найменування посад

Кількість штатних одиниць

1

Директор

1

2

Консультант

7

3

Практичний психолог

1

4

Секретар-друкар

1

5

Оператор інформаційно-комунікаційних мереж

1

 

ВСЬОГО:

11

                                             

Заступник голови районної ради                                        Світлана ПАХНЮК

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на посаду директора комунального закладу «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рокитнівської районної ради

 

Загальна частина

1. Це Положення про конкурс на посаду директора комунального закладу «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рокитнівської районної ради(далі - Положення) визначає механізм проведення конкурсу на посаду директора (далі - конкурс) комунального закладу «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рокитнівської районної ради, засновником якого є Рокитнівська районна рада (далі - засновник).

2. Директор комунального закладу «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рокитнівської районної ради (далі - КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»)призначається на посаду строком на п’ять років на конкурсній основі головою Рокитнівської районної ради.Посаду директораКЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років.

3. Конкурс проводитися з дотриманням принципів:

 • законності;
 • прозорості;
 • забезпечення рівного доступу;
 • недискримінації;
 • доброчесності;
 • політичної неупередженості;
 • надійності та відповідності методів оцінювання.

4. Конкурс на посаду директора КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» проводиться при закінченні строку дії контракту з директором або прийнятті рішення щодо припинення (розірвання) контракту з директором.

Умови проведення конкурсу

5. Конкурс проводиться поетапно:

 • прийняття розпорядженняголови Рокитнівської районної ради про оголошення конкурсу, затвердження засновником складу конкурсної комісії;
 • оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору на офіційному веб-сайті засновника; прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;
 • попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;
 • проведення конкурсу, визначення переможця конкурсу;
 • оприлюднення результатів конкурсу.

6. Конкурс оголошується та проводиться засновником.

7. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

 • найменування і місцезнаходження закладу;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду;
 • перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;
 • дату і місце проведення конкурсу.

8. Документи для участі в конкурсі приймаються упродовж 10 робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу та реєструються як вхідна кореспонденція засновника.

Підготовка до проведення конкурсу

9. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) такі документи:

 • письмову заяву про участь у конкурсі,
 • копію паспорта громадянина України;
 • резюме у довільній формі;
 • копію трудової книжки;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • перспективний план розвитку закладу не більше 18 аркушів друкованого тексту;
 • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ України.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Відповідність за достовірність поданих документів несе претендент.

10. Зміст документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд. Конкурсні пропозиції претендентів не розглядаються на першому засіданні конкурсної комісії і не розголошуються до початку їх заслуховування. Членам конкурсної комісії забороняється виготовляти паперові, електронні (фото) копії конкурсних пропозицій, будь-яким чином розголошувати їх зміст.

12. За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

 • неподання ним необхідних документів;
 • його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;
 • наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
 • наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками. Про прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду документів.

13. Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

 • подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
 • надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
 • надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

14.Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються.

Склад, порядок формування та діяльності конкурсної

комісії, її повноваження

15. Для проведення конкурсу засновником утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить не менше 5 осіб.Конкурсна комісія може бути утворена до прийняття розпорядження голови Рокитнівської районної ради про проведення конкурсу.

Конкурсна комісія може прийняти рішення про залученняекспертів/фахівців/науковців з відповідної галузі (далі - експерти) з правом дорадчого голосу.

16. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

17. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування. Пропозиція про включення питання до порядку денного може бути поставлена на голосування на вимогу будь-якого члена конкурсної комісії.

18. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

19. Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

 • наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 • накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • наявність конфлікту інтересів.

20. Під час виникнення у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 19 цього Положення, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати засновнику письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 19 цього Положення, після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні засновником.

21. Заміна, припинення повноважень члена або членів конкурсної комісії не впливає на зупинення її роботи (крім випадку, коли конкурсна комісія є неправомочною відповідно до пункту 16 цього Положення).

22. Засідання конкурсної комісії проводяться у приміщенні засновника. Засновник забезпечує діяльність конкурсної комісії.

23. Рішення оформлюється протоколом не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання та підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії має право додати до протоколу окрему думку щодо змісту та обставин засідання конкурсної комісії не пізніше наступного дня після ознайомлення з протоколом. Надана окрема думка до протоколу засідання конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.

24. Конкурсна комісія:

 • оприлюднює оголошення про проведення конкурсу;
 • встановлює вимоги до претендентів з урахуванням установлених законодавством вимог;
 • встановлює вимоги до конкурсних пропозицій;
 • оприлюднює результати засідань конкурсної комісії та результати конкурсу;
 • перевіряє документи, подані претендентами щодо відповідності установленим вимогам;
 • приймає рішення про допуск претендентів до конкурсу або відхилення їх кандидатур;
 • забезпечує відкритість конкурсу відповідно до вимог цього Положення;
 • оцінює професійний досвід, знання, якості та конкурсні пропозиції учасників конкурсу;
 • відбирає шляхом голосування з числа учасників одну кандидатуру на посаду директора, оформляє відповідне рішення конкурсної комісії та вносить подання засновнику, який призначає такого кандидата на посаду директора КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»;
 • здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.
 • Голова комісії:
 • здійснює керівництво діяльністю конкурсної комісії, визначає порядок її роботи;
 • головує на засіданнях конкурсної комісії;
 • організовує і контролює виконання покладених на конкурсну комісію завдань.
 • Секретар конкурсної комісії забезпечує:
 • ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;
 • підготовку порядку денного засідання;
 • за дорученням голови конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.

У разі відсутності на засіданні голови або секретаря конкурсної комісії їх обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.

Проведення конкурсу

27. Початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. Проведення конкурсу завершується в день ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів. Строк проведення конкурсу становить не більш як 30 календарних днів.

28. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 • перевірки на знання законодавства України у сфері освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку КЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників», а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перелік питань для проведення іспиту вміщений у додатку 1 цьогоПоложення.

29. Іспит складається з 30 питань. Загальний час для проведення іспиту становить не більш як 40 хвилин.

30. Для визначення результатів іспиту використовується така система:

1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

31. Визначення результатів іспиту здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати іспиту  (додаток 2).

32. Кандидати, які за результатами іспиту набрали 15 балів, допускаються до презентації.

33. Визначення результатів презентації здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати презентації  (додаток 2).

34. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

Оприлюднення результатів конкурсу

35. За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників конкурсу одну кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам, - переможця конкурсу, після чого вносить відповідне подання голові Рокитнівської районної ради, що здійснює призначення переможця конкурсу на посаду директораКЗ «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників». Рішення про призначення на посаду та укладення контракту приймається протягом одного місяця з дня внесення конкурсною комісією відповідного подання.

36. Конкурсна комісія оприлюднює на офіційному веб-сайті засновника інформацію про рішення конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу.

37. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті засновника.

38. Конкурсна комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення кандидатур усіх учасників конкурсу та надіслати голові Рокитнівської районної ради обґрунтовану пропозицію про призначення повторного конкурсу.

39. Протягом наступного робочого дня з дня визначення переможця конкурсу, конкурсна комісія надає засновнику відповідний протокол щодо визначення переможця конкурсу. Голова районної ради призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт) у встановленому законодавством порядку протягом 30 днів з дня отримання протоколу щодо визначення переможця конкурсу.

40. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся якщо:

 • відсутні заяви про участь у конкурсі;
 • жоден з претендентів не пройшов конкурсний відбір.

41. Рішення за результатами конкурсу може бути оскаржене в передбаченому законодавством порядку.

Додаток 1

до Положення про проведення конкурсу на посадудиректоракомунального закладу «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Перелік тестових письмових питань для перевірки кандидатів на посаду директора комунального закладу «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рокитнівської районної ради у сфері освіти

 • Який сучасний документ стратегічного значення визначив напрями модернізації  та пріоритетні завдання розвитку освіти України?
 • Які обов’язкові складові Єдиної державної електронної бази з питань освіти?
 • Що таке інклюзивна освіта?
 • Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в Новій українській школі?
 • Які завдання центрів професійного розвитку педагогічних працівників?
 • На засадах якої моделі освіти буде працювати Нова українська школа?
 • Що необхідно розуміти під  гуманізацією освіти?
 • Які ключові компетентності мають оцінюватися в системі загальної освіти України?
 • Яка роль учителя в Новій українській школі?
 • У чому полягають функціональні обов’язки директора центру за новим законодавством? 
 • Що є в основі педагогіки партнерства Нової української школи? 
 • Що  має  стати  запорукою успіху провадждення інноваційних підходів у освітній процес?
 • Що є найважливішою складовою  сучасного педагогічного процесу?
 • Хто може обіймати посаду директора центру професійного розвитку педагогічних працівників? 
 • Що таке інформальна освіта? 
 • На яких засадах педагогіки працюватиме Нова українська школа? 
 • Хто є учасниками  освітнього процесу закладів загальної середньої освіти?
 • На чому сфокусовані нові освітні стандарти?
 • Якими основними рисами повинен володіти такий тип керівника як «лідер»?
 • У  якому законодавчому документі прописано державні гарантії педагогічним та науково-педагогічним працівникам?
 • Яка норма академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років?
 • Яка мета атестації педагогічних працівників?
 • Які ключові завдання  сучасного освітнього менеджменту?
 • Скільки рівнів визначає Національна рамка кваліфікацій?
 • Які нові форми здобуття освіти регламентує Закон України «Про освіту»?
 • На який період розрахована Концепція  реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?
 • Яка із  наукових  характеристик сучасної освітньої  парадигми є  пріоритетною?
 • Що означає поняття «академічна доброчесність»?
 • Які рівні повної загальної середньої освіти визначено у Законі України «Про освіту»? Яка тривалість кожного з них?
 • Типи закладів освіти, що забезпечать здобуття загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?

Додаток 2

до Положення про проведення конкурсу на посадудиректоракомунального закладу «Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників»

ВІДОМІСТЬ

про результати іспиту та презентації

(готується кожним членом конкурсної комісії окремо)

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Види оцінювання

Кількість балів

Загальна кількість балів

Примітка

 

Тестові питання

     

Презентація

   

Календар публікацій

Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι